محاسبه مقدار غذای زمستانی کندو زنبور عسل دکتر جواد پورااصغر

درحال حاضر در اکثر کشورهای دنیا شکر سفید درجه یک خالص بجای عسل در تغذیه بهاره خصوصا” در تغذیه زمستانی زنبوران و کندو های لانگستروت مورد استفاده قرار میگیرد.

اما بعلت اینکه زنبوران عمل نمیتوانند از مواد قندی کریستالیزه شده نظیر شکر نحو مطلوب استفاده کنند.

لذا ضروری است .که قبلا آن را بصورت شیره درآورده و سپس در اختیار زنبوران عسل قرار داد.

معمولا غلظت شیره محرک برای تغذیه بهاره نسبت

(یک کیلوگرم شکر در یک لیتر آب) در نظر میگیرند و نتیجه خوبی که این نسبت نشان داده باین علت است که این نسبت تا حدودی شبیه شهد گلهای بهاره است. برای تغذیه زمستانی بهتر است.

دارای ۵ قسمت شکر و ۳ تست آب استفاده شود. همچنین ثابت شده که زنبوران این نسبت شیره را در مقابل سایر غلظتها با سرعت عمل بیشتری صرف کمترین انرژی به غذای زمستانی تبدیل می نمایند.

لازم است که در تغذیه زمستانی کندوها، قبلا مقدار غذای موجود ذخیره شده و در داخل هریک از کندوها را محاسبه کرد.

تا اینکه زنبوران به مقدار کافی غذای ذخیره شده برای گذراندن فصل زمستان داشته باشند.

مقدارغذای زمستانی مورد نیاز یک کندو را بر مبنای تعداد شانهای که روی آنها را زنبوران پوشانده اند. (پر از زنبور باشند) برآورد میکنند.

معمولا” مقدار عسل یک شان کاملا” پر لانگستروت را ۲ کیلوگرم و یک شان دادانت را تقریبا” ۵ کیلوگرم برآورد.

دراین محاسبه کندو تیکه دارای ۸ شان لانگستروت پر از زنبور باشد لازم است زنبوران را با مقدار ۱۶ کیلوگرم شکر بصورت شیره تغذیه نمود و اگر خود کند و حدود ۵ کیلوگرم عسل ذخیره داشته باشد.

در اینصورت شکر محاسبه شده ۱۱ کیلوگرم خواهد بود. همچنین بهتر است.

که حدود ۱ کیلوگرم شکر را نیز بخاطر مصرف انرژی در موقع تبديل شربت به عسل مصنوعی و انتقال آن به حجرات شانها در نظر گرفت.

که در اینصورت مقدار نیاز کندو به ۱۲ کیلوگرم شکر خواهد رسید. برای آماده نمودن شیرهای به نسبت ۲ از ۱ کیلوگرم شکر لازم است که اول بایک تناسب ساده مقدار آب مورد نیاز شیره را محاسبه کنیم.

سپس میتوان با استفاده از فرمول مربوطه نیز حجم شیره را بدست آورد.

آنچه در این فرمول باید درنظر گرفت وزن مخصوص شکر است.

۱/۶۵ میباشد و حجم یک کیلوگرم شکر حدودا با حجم ۲ لیتر آب منظور شده است.

عبارت دیگر حجم ۵ کیلوگرم شکر معادل حجم ۲ لیتر است.

دانشگاه تبریز – دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی

فهرست