گیاه دارویی ، گیاه ، دارو گیاهی ، گیاه زنیان ، طب سنتی
زنیان
اسامی مشابه گیاه زنیان : اجوان ، آنیسون بری ، کمون حبشی ، ک سرک ، اسپرکای ، نانخواه گیاهشناسی : خانواده : چتریان Apiaceae Umbelliferae جنس و گونه : Trachyspermum copticum ; Trachyspermum ammi ; Carum copticum پراکنش : ...
توسط
تومان