گیاهان دارویی
ترکیبات گیاهان دارویی
گاهی اوقات با دیدن گیاهان وحشی و زیبا در دامن طبیعت به این فکر می افتیم که آیا این گیاهان به جزء زیبایی چشم نوازشان استفاده دیگری هم دارند؟ آیا ترکیبات گیاهان دارویی درون این مشابه کیدیگرهستند؟ دردرون این گیاهان ...
بادرشبو گیاه
اسامی مشابه : بادرَشبی ، وارَ شبو ، بَردیرَ ش بو ، وارَ نگو ، بادرشبو گیاهشناسی بادرشبو : خانواده : نعنائیان (Lamiaceae (Labiatae جنس و گونه : Dracocephalum moldavica پراکنش : شمال غربی ایران ، مازندران و یزد گیاهی ...
توسط
تومان