گرده
گرده
زنبورعســل، يكى از مخلوقات شــگفت خداوند است كه نحوه ى زندگى و تــلاش مســتمر آن در طبيعــت، از دير باز مورد توجه بوده اســت. حدود 30 ٪تغذيــه ى انســان به عمل گرده افشــانى حشــرات وابســتگى دارد كهدر اين بين، زنبورعســل ...
توسط
تومان