گرده گل
وفاداری
عســل يك غذا با مكمــل غذايى با ارزش اســت كه حاصل همزيســتى بى شــائبه زنبورهاى عســل با گل ها و گياهان اســت. همانند ســاير مواهب طبيعى، انســان ها به طور مستقيم يا غير مســتقيم در حفظ يا نابودى اين رابطه ...
GettyImages-655168362-5afe47346bf06900365b311d-min
گرده گل سلولهای نر در تولید مثل گیاهان است. در ترکیبات آن از لحاظ شیمیایی مقدار زیادی مواد پروتئین و چربی وجود دارد و این مواد همان چیزهایی هستند که زنبورها برای ساختمان و رشد بدن نوزادان خود بدان نیاز ...
images-min
زندگی زنبور عسل خارج از کندو در این مرحله از زمانی شروع می گردد که زنبورقادر به پرواز شده و با مرگش خاتمه می یابد. زندگی زنبور عسل خارج از کندو زنبورها از روز 21 بعد از تولد به کار ...
گرده گل
گرده گل چیست ؟ گرده گل که در زندگی زنبور عسل و نوزدانش اهمیت حیاتی دارد. منحصرا از روی گل ها جمع آوری و در سلول های شان ها کنسرو و ذخیره می گردد. گرده گل چیزی جز سلول های ...
توسط
تومان