گرامر زبان انگلیسی
گرامر اسم خاص
اسم یا noun در زبان انگلیسی واژه ایست که نام یک فرد، محل، چیز یا ایده را مشخص می کند. به مثال های زیر توجه کنید: فرد: man, (مرد) Mrs. Jones, (خانم جونز) doctor, (دکتر) Maddie (مدی)محل: home (خانه)، mountains ...
توسط
تومان