کنه
کنه وآروا
Varroa destructor Anderso & Trueman, 2000 كنـــه يكــي از مهمتريــن آفات تهديــد كننده ى زنبــورداري در دنيا اســت. فعاليــت بيماري زايــي اين انــگل، در ارتباط بــا ديناميــك جمعيت كلني زنبور عســل مي باشــد. زنبوران عســل آفريقايي شــده تا حــدودي به ...
توسط
تومان