Posts

ديناميك جمعيت كنه واروآ

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Varroa destructor Anderso & Trueman, 2000 كنـــه يكــي از مهمتريــن آفات تهديــد كننده ى زنبــورداري در دنيا اســت. فعاليــت بيماري زايــي اين انــگل، در ارتباط بــا ديناميــك جمعيت كلني زنبور عســل مي باشــد.

زنبوران عســل آفريقايي شــده تا حــدودي به اين كنــه مقاومــت نشــان مي دهنــد. در زنبــوران آفريقايي شــده، ديناميك جمعيــت ايــن انگل بــا زنبــوران اروپايــي متفاوت اســت، به طــوري كه آنهــا قــدرت زنده مانــي خــود را بي هيچگونه مبــارزه عليه واروآ از دســت نمي دهند. هم چنين در نژادها، توده ها و هيبريدهاي واقع در مناطق مختلف جغرافيايي اروپا نيز رشد جمعيت كنه متفاوت مي باشد

معلوم شــده كه علاوه بر اينكه ديناميك جمعيت كنه تحت تاثير شرايط آب و هوايي نيز مي باشد، ديناميك جمعيت ميزبان از جمله نسبت زنبوران بالغ به شفيره هاي كارگر و نر نيز روي آن تأثير دارند


ديناميــك جمعيت كنه در نژادهاي اروپايي زنبور عســل بررســي شــده اســت مطالعات چندي در ايران نشــان داده كه زنبوران عســل بعضي از مناطق كشــور در برابر كنه واروآ مقاومت نشــان مي دهند اما مطالعات در زمينه روند آلودگي در فصول مختلف سال اندك مي باشد

بــه منظور مطالعــه ى ديناميــك جمعيــت destructor Varroa در كلني هاي زنبور عســل استان آذربايجان شرقي، روند آلودگي زنبوران كارگر بالغ و شــفيره هاي آنها در ارتباط با ديناميك جمعيت زنبورعسل به مدت ۷ ماه مورد بررسي قرار گرفت.

 

مواد و روش ها:

 

منابع طبيعي اســتان آذربايجان شرقي از فروردين لغايت مهر ماه ۱۳۸۶ انجام شــد. آزمايشــات روي ۱۰ كلني زنبورعسل كه يك سال پيش به طور تصادفي از زنبورســتان هاي استان(حداقل از ۵ شهر مختلف) خريداري و در ايســتگاه مستقر شده بود، انجام گرديد.

اين كلني ها داراي ملكه يك ساله و هم ســن بوده و در كندوهاي اســتاندارد لانگستروت نگهداري مي شدند. در طي بررســي، اقدامات خاصي از جمله افزودن طبقــه بر روي كندوها انجام گرديــد تا از بچه دادن آنها جلوگيري شــود، بنابرايــن هيچ بچه دهي اتفاق نيافتاد. براي داشتن آلودگي اوليه ى كافي به كنه واروآ از يك سال قبل هيچ داروي ضد واروآيي استفاده نشد.

 

بررسي ديناميك جمعيت زنبور عسل:

در اين قســمت از كار بطور منظم اواســط هر ماه نســبت به اندازه گيري تعداد زنبوران كارگر و شــفيره هاي كلني ها اقدام گرديد.

تعداد زنبوران بالغ بر اساس ميزان پوشش سطح قابهاي كندو توسط آنها انجام شد، به طوريكه هــر قاب كندو(به ابعــاد ۲٫۴۳×۳۵٫۲۰ Cm كه دو طــرف آن بطور كامل پوشــيده از زنبور بود دارنده ى ۳۰۰۰ عدد زنبور بالغ در نظر گرفته شد

كل جمعيت زنبوران كلني با شــمارش تعداد اين گونه قابها محاسبه شد. با اســتفاده از يك قاب طراحي شده كه داخل آن با استفاده از سيم مفتول به ۲۴ قســمت مساوي (هر خانه به مساحت ۳۰ ســانتيمتر مربع) تقسيم شده بود، ســلولهاي كارگر سربسته (شــفيره ها) اندازه گيري شد.

 

نموداركنه واروا

با در نظر گرفتن اينكه در هر ســانتيمتر مربع از يك طرف شــان حدود چهار ســلول كارگر وجود دارد، با ضرب كردن تعداد خانه ها در عدد ۳۰ و ســپس عدد ۴ تعداد كل شفيره ها در كندو محاسبه مي شد.

 

بررسي ديناميك جمعيت كنه واروآ:

همزمــان با اندازه گيري تعداد زنبوران كارگر و شــفيره هاي كندوها اقدام بــه اندازه گيري ميزان آلودگي هر كدام از آنها مي شــد. بــراي اندازه گيري ميزان آلودگي زنبوران بالغ به واروآ تعداد حدأقل ۱۰۰ زنبور بالغ از هركندو برداشــته و در داخل ظرف نمونه برداري حــاوي الكل اتانول ۷۵ ٪قرار داده

 

جمعيت كنه واروآ

مي شــد. در آزمايشــگاه تعداد زنبوران و كنه هاي جدا شده از بدن زنبوران شمارش شــده و درصد آلودگي آنها محاســبه مي گرديد

براي آزمايش ميزان آلودگي شــفيره هاي كارگر به كنه يك قاب حاوي شفيره كارگر تازه دربسته از هر كندو برداشته مي شد و درآزمايشگاه تعداد بيش از ۲۰۰ سلول بررسي مي شد و تعداد كنه هاي مشاهده شده يادداشت مي گرديد.

در نهايت باتوجه به تعداد شفيره ها و كنه ها درصد آلودگي آنها محاسبه مي شد. در اين بررسي سعي مي شد كه از شفيره هاي تازه دربسته استفاده شود و در صورت بررسي شفيره هاي مسن تر از شمارش كنه هاي جوان اجتناب مي شد. در نهايت ميانگين ۱۰ كلني براي هر مشاهده محاسبه شد. براي بررسي

 

 نمودار ديناميك جمعيت كنه واروآ

همبســتگي بين متغيرهاي مختلف، ضريب رگرسيون پيرسون با استفاده از نرم افزار آماري SPSS محاسبه گرديد.

 

ديناميك جمعيت كنه واروآ

 

نتايج و بحث:

تغييرات جمعيت زنبوران بالغ و شفيره ها و درصد آلودگي آنها به ترتيب در نمودارهاي ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ آورده شده است.

اوج جمعيت بالغين كندوها در تيــر مــاه و اوج تعداد شــفيره ها در خرداد ماه يعني يــك ماه قبل از آن اتفاق مي افتد.

درصد آلودگي زنبوران بالغ و شفيره ها از ارديبهشت ماه سير صعودي پيدا كرده و در مهر ماه به اوج مي رسد. با انجام آناليز همبستگي پيرسون روي داده هاي حاصل معلوم گرديد كه همبستگي منفي بســيار معني داري ۰۰۶/۰ =P و ۳۲۵/۰=-r بين تعداد شــفيره هاي داخل كلني ها و درصد آلودگي آنها به كنه واروآ وجود دارد كه نشان دهنده ى آن است كه هرچه تعداد شفيره ها در داخل كلني ها كمتر باشد تعداد بيشتري كنه به سلولها وارد مي شوند، ولي اين نوع رابطه بين زنبوران بالغ و ميزان آلودگي آنها به كنه مشــاهده نشد ۸۰۱/۰ =P و ۰۳۱/۰=-r .

 

ديناميك جمعيت كنه واروآ

درصد آلودگي زنبوران بالغ و شــفيره هاي كلني ها همبســتگي مثبت بسيار معني داري باهم داشتند ۰۰۳/۰ =P و ۳۵۵/۰=r . همبستگي معني داري بين تعداد زنبوران بالغ كلني ها و درصد آلودگي شفيره آنها به كنه واروآ و يا برعكس تعداد شفيره هاي كلني ها و ميزان آلودگي زنبوران بالغ كلني ها پيدا .(r=-0/216 و P =0/072 ؛ r=-0/89 و P =0/464 )نشد

 

نتيجه گيري:

۱ -با شروع پرورش لارو در داخل كندو ميزان آلودگي كلني به كنه واروآ از ارديبهشــت ماه افزايش ملايمي پيدا كــرده و در مهر ماه كه حداقل لارو درداخل كندو است به حدأكثر مي رسد.

۲ -بــا كاهش تعداد لاروهــا در داخل كندو درصد آلودگــي آنها به كنه افزايش مي يابد اين مســئله در مواقعي از سال به ويژه اوايل پاييز، زماني كه زنبوران زمستان گذران در داخل كندو توليد مي شوند.

حياتي مي باشد زيرا در صورت عدم مبارزه قبل از آن زنبوران زمســتان گذران ناقص يا ضعيفي توليد مي گردند بنابراين پيشــنهاد مي گردد در صورتي كه قرار است مبارزه شــيميايي صورت گيــرد، اين مبارزه قبل از ايجاد زنبوران زمســتان گذران انجام شود.

 

برچسب : ديناميك جمعيت كنه واروآ

 

منابع مورد استفاده:

۱ -علمى، م. ا. شاددل و ن. ماهري، ۱۳۸۶ .بررسي رفتارهاي بهداشتي توده زنبور عسل آذربايجان شرقي در مقابل كنه واروآ. مجله دانش نوين كشاورزي، ش. ۶ ، صفحات ۶۸-۶۱

 

۲-Anderson, D L and J.W.H. Trueman, 2000. Varroa jacobsoni (Acari: Varroidae) is more than one species. Experimental and Applied Acarolcigy 24(3): 165—۱۸۹٫ ۳-Guzman-Novoa, E.; Vandame, R.; Arechavaleta, M.E., 1999. Susceptibility of European and Africanized honey bees (Apis mellifra L) to Varroa jacobsoni Oud. in Mexico. Apidologie 30(2—۳): ۱۷۳—۱ ۸۲٫ ۴-Kokkinis, M. and V. Liakos, 2004. Population dynamics of Varroa destructor in colonies of Apis mellifera macedonica in Greece. Journal of apicultural research 43(4): 150-154.

 

http://hbsj.areo.ir/article_101619_ec5d687a854bdd768303848427228c1e.pdf

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

پست های که میشه به شما کمک کرد در پرورش زنبور عسل

[/vc_column_text][us_separator][us_grid post_type=”related” orderby=”rand” items_quantity=”6″ items_layout=”blog_14″ columns=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”custom” us_bg_color=”#d99595″ parallax_content=”parallax_content_value” enable_overlay=”enable_overlay_value” seperator_enable=”seperator_enable_value” seperator_type=”curve_down_seperator” seperator_position=”top_bottom_seperator” css=”.vc_custom_1558255819321{border-radius: 35px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

به فروشگاه گروه اقتصاد زنبوردارن سر بزنید

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][products columns=”4″ orderby=”rand” order=”ASC” ids=””][/vc_column][/vc_row]