کلمه
خوب گوش دادن
به نظر می رسد فرزانگان بیشتر مایلند گوش کنند تا صحبت. خوب است اگر می خواهید فردی مودب و خوش رفتار باشید، این رفتار را در پیش بگیرید. (نتیجه این می شود که نه فقط خودتان می آموزید که بهتر ...
توسط
تومان