کرم
کرم بره موم
در گذشــته زنبــورداران فقط عســل توليد مى كردند و ســاير توليدات زنبور عســل از اهميت كمتــرى برخوردار بوده و بــه محصولاتى نظيرگرده گل، بره موم ، زهر، ژله رويال، نوزادان و زنبورهاى بالغ توجهى نمى شــد كــه علت اصلى اين ...
توسط
تومان