کرمانشاه

کندو
اطلاعات زنبور عسل

کندو چیست؟

کند و محلی است که زنبورها در آن تولد یافته. کار کرده، خواهران و برادران خود را پرورش داده و مواد غذایی لازمه را در آن انبار و ذخیره می کنند. خلاصه آنکه کندو خانه و انبار ذخیره مواد غذائی تابستانی و بویژه زمستانی زنبور عسل است.

ادامه مطلب