کردن
who-speaks-more
مردان و زنان هریک طرز صحبت کردن خاص خود را دارند. لزومی ندارد همه چیز را درباره ی مریخ و ونوس بدانید، استفاده از شم درونی تان به شما کمک خواهد کرد. تحقیقات تجربی متعدد بیانگر این است که برداشت ...
دست دادن
وقتی کسی خودش را معرفی می کند، اگر نشسته اید فراموش نکنید که برخیزید، طوری که هنگام دست دادن ، همسطح او باشید. این قاعده شامل خانم ها هم می شود البته اگر پشت میزی نشسته اید که به هر ...
خوب گوش دادن
به نظر می رسد فرزانگان بیشتر مایلند گوش کنند تا صحبت. خوب است اگر می خواهید فردی مودب و خوش رفتار باشید، این رفتار را در پیش بگیرید. (نتیجه این می شود که نه فقط خودتان می آموزید که بهتر ...
توسط
تومان