کارنیکا
زنبور قفقازی
زنبور قفقازی موطنشان قفقاز مرکزی در گرجستان است. رنگشان مثل نژاد کارنیکا یا کارنیولان خاکستری است. اغلب کمی رنگ زرد هم روی بدنشان مشاهده می گردد.بسیار آرامند و از نیش زدن تا سر حد امکان احتراز می کنند. ارجحیت نژاد ...
زنبور ایتالیایی
اصل این نژاد زنبور ایتالیایی از شبه جزیره ایتالیاست. رنگشان زرد تا خیلی زرد است. رشد زودرس نژاد کارنیکا یا کارنیولان را در اوایل بهار ندارند. همه ساله در اواسط بهار به حداکثر رشدشان می رسند.ولی وقتی که به بالاترین ...
توسط
تومان