کارمند
آداب و معاشرت
همه ی مردم کسانی را که با آن ها راحت می شود کار کرد و کسانی را که این طور نیستند، می شناسند. حال، چه تازه کارتان را شروع کرده باشید چه سالها در این شرکت به کار مشغولند، در ...
مصاحبه استخدام
خوب، پس از چند روز دنبال کار گشتن، به مرحله ای رسیده اید که یک مصاحبه استخدام پیش رو دارید. تبریک! سؤال بعدی نسبتا دلهره آور است. چطور می توانید بیشترین تأثیر مثبت را روی مخاطب بگذارید؟ می خواهید مؤدب ...
توسط
تومان