پستانک
شاخون
شاخون یا پستانک یا سلول ملکه در پستانک هایی در روی شان ها تنها مشروط به این که داخلشان تخم یا لارو هم داشته باشد. همیشه نشانه ای شاخون آن است که جمعیت تصمیم به بچه دادن را دارد. زنگلوله ...
توسط
تومان