پرستار
۱۳۹۳۰۲۰۲۱۸۲۱۲۸۵۲۵۲۵۸۷۸۹۴-min
مهمترین شرط برای تولید ملکه های قوی و فعال اینست که معیت پرستار زنبور عسل قوی داشته باشیم تا در دوران رشدشان از تخم تا تولد تحت هیچ عنوان و به هیچ دلیلی از لحاظ مواد غذایی و گرما در ...
توسط
تومان