نوزما
نوزما سرانه
نوزما سرانه يك پاتوژن جديد براي زنبوران عسل اروپائي است كه در ده سال اخير در دنيا گسترش يافته است. منشاء دقيق و زمان شروع گسترش آن مشــخص نيست ولي منشاء آســيايي و وجود آن در زنبور عسل هندي cerana ...
۲۰۱۹۰۲۰۱_۱۱۱۶۴۸_۱۸۱۴۶۱۷۶۴۶-min
در تشخیص نوزما شکل بالا سمت چپ زنبور سالم و سمت راست زنبور الوده به نوزما هست. در تصویر بالا وسط به ترتیب بار الودگی به اسپور نوزما میزان مرگ و میر میزان پاسخ ایمنی میزان فعالیت متابولیکی ذخیره پروتئین ...
توسط
تومان