نوزاد
نوزاد-ارغوانی
نوزاد ارغوانی (Purple brood) این بیماری د راثر تغذیه لاروها با گرده وشهد گیاهان سمی نظیcyrilla - racemifloraو leather - wood در کندو شایع میشود. در این عارضه لاروهای مبتلا برنگ ارغوانی یا آبی در آمده و بیشترین تلفات به ...
توسط
تومان