نر
Screen Shot 2014-09-23 at 4.30-min
نر کشی در زنبور عسل به این صورت است که زنبور نر از تخمهای بارور نشده بوجود می آید ملکه و کارگر از تخمهای بارور شده ملکه تولید می شوند. تخم نر را هم ملکه می تواند بگذارد و هم ...
malebeereleasingseminalfluidUSDAbeelab-min
کسی که می خواهد به کار پرورش و تولید ملکه بپردازد باید با دقت و مرقبت فوق العاده به تولید زنبور نر هم اهمیت دهد. چه در زنبور عسل هم مثل همه حیوانات هر فرزندتنها از مادر به ارث نمی ...
شاخون
شاخون یا پستانک یا سلول ملکه در پستانک هایی در روی شان ها تنها مشروط به این که داخلشان تخم یا لارو هم داشته باشد. همیشه نشانه ای شاخون آن است که جمعیت تصمیم به بچه دادن را دارد. زنگلوله ...
توسط
تومان