موم دوز
موم زنبور عسل
وسایل مورد نیاز برای برداشت موم زنبور عسل دستگاه تصفیه موم برقی با وسیله برق داغ می گردد با فشار از بالا وسیله صفحه دیگر چوبی که تنها سطح تماس آن با موم فلزی می باشد موم ها ذوب شده ...
توسط
تومان