موم تقلبی
موم زنبور عسل
كيفيت موم زنبورعسل كيفيت موم زنبورعسل در سال هاي اخير باعث افزايش نگراني در پرورش زنبورعسل در جهان شده است. باقيمانده هاي آفات كش ها و كنه كش ها كيفيت موم و عسل را و همچنين سلامتي زنبورعسل را تحت ...
توسط
تومان