شناسایی کیفیت موم

كيفيت موم زنبورعسل كيفيت موم زنبورعسل در سال هاي اخير باعث افزايش نگراني در پرورش زنبورعسل در جهان شده است. باقيمانده هاي آفات كش ها و كنه كش ها كيفيت موم و عسل را و همچنين سلامتي زنبورعسل را تحت تاثير قرار مي دهد. تقلب در موم را عامل تعداد زيادي از مشكلات در پرورش [...]