موجودات
موجودات کندو
موجوداتی که داخل کندو زندگی می کنند در اواخر بهار و اوایل تابستان در مناطق پر گل و گیاه داخل هر کندوی نسبتا قوی معمولا 30000تا 70000 زنبور کارگر و چند صد و تا چند هزار عدد زنبور نر و ...
توسط
تومان