معاشرت
آداب و معاشرت
همه ی مردم کسانی را که با آن ها راحت می شود کار کرد و کسانی را که این طور نیستند، می شناسند. حال، چه تازه کارتان را شروع کرده باشید چه سالها در این شرکت به کار مشغولند، در ...
آداب معاشرت
چهل سال پیش، آداب معاشرت حرفه ای در امریکا عمدتا شامل دو دیدگاه احترام و رفتار جوانمردانه با زنان و تعصب در مورد رنگین پوستان و خارجیها بود. این دیدگاه ها امروزه دیگر پذیرفته نیست. علاوه بر آن، بعضی از ...
توسط
تومان