مدفوع
دفع مدفوع زنبور عسل
در مناطق سردسیر کشور ما مثل شهرها و روستا مختلف آذربایجان، خراسان اراک و همدان و کردستان و غیره دوره سرمای مدار زمستانی می تواند در بعضی از سالهایشان از یک ماه طول بکشد. به مدت یکماه یا بیشتر گرمای ...
توسط
تومان