قفقازی
زنبور قفقازی
زنبور قفقازی موطنشان قفقاز مرکزی در گرجستان است. رنگشان مثل نژاد کارنیکا یا کارنیولان خاکستری است. اغلب کمی رنگ زرد هم روی بدنشان مشاهده می گردد.بسیار آرامند و از نیش زدن تا سر حد امکان احتراز می کنند. ارجحیت نژاد ...
توسط
تومان