فرآورده های
بسته بندی عسل
بسته بندی شیشه یا بسته ای که عسل در آن ریخته می شود بایستی غیرقابل نفوذ باشد و از ورود هوا به داخل آن جلوگیری کند، به طوری که محصول در آن با خطر فساد روبرو نباشد. در ضمن محصول ...
توسط
تومان