غده
غده زنبور
غده زنبور عسل دارای هفت نوع است که غده شیری ، غده بزاقی ، غده زیرآرواره ای، غده مومی ، غده بویایی ، غده مخزنی و غده سم است. غده شیری در داخل دو طرف سرکارگر یک جفت غده به ...
توسط
تومان