عسلک
Acacia-Honey-1-min
در مقابل عسلی که زنبور آن را از شهد گل ها جمع آوری و به کندو حمل نموده و می پروراند. نوع دیگری از عسل هم وجود دارد که به نام عسلک یا عسل برگ می نامند. مصرف کننده قادر ...
توسط
تومان