طبیعی

بچه دادن
اطلاعات زنبور عسل

طرز گرفتن بچه طبیعی

برای گرفتن بچه طبیعی، یک کندوی سالم و خالی و بدون قاب و شان را زیر شاخه ای که بچه آویزان شده می گیرند. کندو را طوری زیرش نگه می دارند که همه زنبورها داخل آن قرار گیرند.

ادامه مطلب