شکرک
عسل
همه عسل های طبیعی و سالم بدون استثناء پس از مدتی عسل رس بسته سفت می شوند. منتهی بعضی ها زودتر مثلا یک هفته پس از بیرون آوردن از کندو و برخی دیرتر و بعد از چند سال اصلا رسوب ...
توسط
تومان