شهد
images-min
زندگی زنبور عسل خارج از کندو در این مرحله از زمانی شروع می گردد که زنبورقادر به پرواز شده و با مرگش خاتمه می یابد. زندگی زنبور عسل خارج از کندو زنبورها از روز 21 بعد از تولد به کار ...
عسل یا شهد
شهد یا عسل به زیر کشت بردن مقدار زیادی از زمین ها در قرن حاضر که قبلا رویشان گیاهان وحشی هرز ولی شهد دار می رویند. زنبور عسل را به تدریج به سمت تنگنا برده و هنوز هم می برد. ...
توسط
تومان