شربت
honeyfeeding-min
غذاهای زنبور عسل در جریان سال بدلیل مختلف به زنبور عسل داده می شوند. ا-غذاهای آبکی در تهیه آنها از آب استفاده می شود. حالت آبکی دارند و عبارت اند از: الف- شربت یک به یک : یک کیلو شکر ...
توسط
تومان