سمپاشی
سمپاشی و زنبور عسل
سمپاشی های نابجا و بی موقع هنگام گل دادن درختان میوه اغلب زندگی زنبورها را به خطر انداخته و ممکن است که تمام جمعیت یا حتی چند یا چندین جمعیت زنبور عسل را بکلی نابود کند. در صورتی که این ...
توسط
تومان