سلول
اکستراکتور
وسایل مورد نیاز برای برداشت از کندوعسل چنگال مخصوص عسل برای کندن موم سر سلول های پر از عسل شانها به منظور آماده کردنشان برای اکستراکتور کردن و در نتیجه برداشت محصول عسل، البته در صورتی که زنبورها سر سلول ...
توسط
تومان