سبک
تفاوت نژاد
تنوع و جا به جایی های شدید فرهنگی در بازارهای جهانی نوعی سردرگمی برای کنار آمدن با آنها به دنبال داشته است. مردم اغلب نمیدانند که چطور باید با کسانی که زمینه های قومی و نژادی متفاوتی دارند، رفتار کنند. ...
تدارک لباس
هیچ شکی در این باره به خود راه ندهید که لباس ممکن است مایهی نگرانی و دلهره ی شما در محیط کار و تدارک لباس باشد. پوشش هایی که در دنیای تجارت و کار امروز برای محیط کار مناسب و ...
آداب معاشرت
چهل سال پیش، آداب معاشرت حرفه ای در امریکا عمدتا شامل دو دیدگاه احترام و رفتار جوانمردانه با زنان و تعصب در مورد رنگین پوستان و خارجیها بود. این دیدگاه ها امروزه دیگر پذیرفته نیست. علاوه بر آن، بعضی از ...
توسط
تومان