زهر زنبور
bee-sting-therapy-hp-orig-min
زهر زنبور عسل ماده ای است که در داخل بدنش وسیله غده مخصوصی از دومین روز پس از تولد شروع به ترشح نموده و حدود پانزدهمین روز کیسه ی زهری را که برای ذخیره در بدنش وجود دارد پر می ...
توسط
تومان