زنور عسل
w9k2tg-min
اگر مقصود از حس شنوایی زنبور عسل دریافت امواج صوتی وسیله عضو به خصوصی از بدن و تبدیل کردنش به صدا باشد یعنی همان کاری که گوش در بدن انسان و سایر پستانداران انجام می دهد باید بگوییم که چنین ...
توسط
تومان