زندگی
تفاوت نژاد
تنوع و جا به جایی های شدید فرهنگی در بازارهای جهانی نوعی سردرگمی برای کنار آمدن با آنها به دنبال داشته است. مردم اغلب نمیدانند که چطور باید با کسانی که زمینه های قومی و نژادی متفاوتی دارند، رفتار کنند. ...
تدارک لباس
هیچ شکی در این باره به خود راه ندهید که لباس ممکن است مایهی نگرانی و دلهره ی شما در محیط کار و تدارک لباس باشد. پوشش هایی که در دنیای تجارت و کار امروز برای محیط کار مناسب و ...
مصاحبه استخدام
خوب، پس از چند روز دنبال کار گشتن، به مرحله ای رسیده اید که یک مصاحبه استخدام پیش رو دارید. تبریک! سؤال بعدی نسبتا دلهره آور است. چطور می توانید بیشترین تأثیر مثبت را روی مخاطب بگذارید؟ می خواهید مؤدب ...
آداب معاشرت
چهل سال پیش، آداب معاشرت حرفه ای در امریکا عمدتا شامل دو دیدگاه احترام و رفتار جوانمردانه با زنان و تعصب در مورد رنگین پوستان و خارجیها بود. این دیدگاه ها امروزه دیگر پذیرفته نیست. علاوه بر آن، بعضی از ...
images-min
زندگی زنبور عسل خارج از کندو در این مرحله از زمانی شروع می گردد که زنبورقادر به پرواز شده و با مرگش خاتمه می یابد. زندگی زنبور عسل خارج از کندو زنبورها از روز 21 بعد از تولد به کار ...
توسط
تومان