زنبو
کپک زدن کندو
کپک زدن کندو که اغلب در کندوها روی شانها تولید شده و ازدیاد می یابند و تمام سطح شانها را می پوشانند. زنبورها از کارکردن در چنین شانهایی خودداری می کنند و ملکه هم داخل سلولهایش هرگز تخمگذاری نمی کند ...
توسط
تومان