زنبور نر
malebeereleasingseminalfluidUSDAbeelab-min
کسی که می خواهد به کار پرورش و تولید ملکه بپردازد باید با دقت و مرقبت فوق العاده به تولید زنبور نر هم اهمیت دهد. چه در زنبور عسل هم مثل همه حیوانات هر فرزندتنها از مادر به ارث نمی ...
۱۳۹۳۰۲۰۲۱۸۲۱۲۸۵۲۵۲۵۸۷۸۹۴-min
در تولید ملکه و زنبور نر در جمعیت زنبور عسل کارگران و ملکه هر از جنس ماده اند. هم در شکم کارگران تخمدان وجود دارد و هم در شکم ملکه منتهی تخمدان ملکه خیلی بزرگتر از تخمدان کارگران است. تخمدان ...
توسط
تومان