زنبور عسل
حرارت دادن عسل
حرارت دادن حرارت دادن عسل به هر وسیله ای که باشد دارای اثرهای منفی می باشد زیرا سبب کاهش ناپایداری و مواد معطر آن می گردد.بنابراین وقتی صحبت از گرم کردن عسل به میان می آید، منظور حرارت دادن عسل ...
رفتار زنبور عسل
زندگي اجتماعي درون كلنى ها همراه با رفتار ٬ محيط لانه نسبتاً ثابت كه در آن هزاران فرد در كنار يكديگر در تعامل هستند و حضور منابع ذخيره اي شهد و گرده، زنبوران عســل را اهدافي جذاب براي عوامل بيماري ...
کندو
در طراحى مجدد كندو ها با توجه به نيازهاى اوليه براى بقاى يك كلنى اهداف مختلفى مد نظر قرار گرفته و تعريف شد، يكى از اين اهداف طراحى كندويــى بود تا بتواند در وهله اول زمســتان گذارنى بهتــر كلنى در ...
وفاداری
عســل يك غذا با مكمــل غذايى با ارزش اســت كه حاصل همزيســتى بى شــائبه زنبورهاى عســل با گل ها و گياهان اســت. همانند ســاير مواهب طبيعى، انســان ها به طور مستقيم يا غير مســتقيم در حفظ يا نابودى اين رابطه ...
عسل
دین و عسل :عســل ماده شــيرين و غليظى است كه توســط زنبوران عسل از شهد گل گياهان جمع آورى و تغيير شــكل يافته و ســپس در داخل ســلول هاى مومــى كندو ذخيره مى شــود. عســل حاوى مواد معدنى مثل: پتاسيم، ...
ملکه کارنیکا و خاتمه دهنده
کندوهای سالم و قوی در هنگام بچه دهی و تعویض ملکه بهترین شرایط تغذیه ای را برای ملکه های تولیدی خود فراهم می آورند. در کلنیهای خاتمه دهنده سعی بر این است که با افزایش بیش از حد جمعیت و ...
خمیر زنبور عسل
در مقاله های پیشین از این سری مقالات تغذیه زنبور عسل در خصوص پروتئین ، کربوهیدرات ها و چربی صحبت شد. اکنون شما دانش پایه ای در خصوص تغذیه دارید. حال روی تغذیه تکمیلی برای زنبوران عسل تمرکز خواهیم کرد. ...
عسل-موناکا
رقابت میان دو زنبورستان در نزدیکی هم نتیجه ای جز تاثیر منفی متقابل در محصولات ندارد. در این جا یک مدل هندسی بر پایه رقابت مکانی بین این زنبورستانها ایجاد شده و مدل های مختلف مدیریت و تنظیم مقررات در ...
پرورش موفقیت آمیز ملکه زنبور عسل
در پرورش موفقیت آمیز ملکه، وجود ملکه های مادری ممتاز و انتخاب صحیح سن لاروی برای ملکه شدن، اهمیت زیادی دارد. همچنین حضور تعداد زیادی زنبورهای کارگر جوان و تعداد مناسب نرهای بالغ (۱۴ روزه) یک هفته بعد از تولد ...
تغذیه زنبور عسل
تغذیه پروتئین مهمترین عاملی است که طول عمر زنبورهای متولد شده را تحت تاثیر قرار می دهد، هر چه پروتئین بدن بالاتر رود به همان میزان طول عمر زنبورها افزایش می یابد . کامل شدن عضلات پروازی، توسعه غدد شیری ...
1 2 3 6
توسط
تومان