زنبور عسل ایرانی
زنبور ایرانی
نامی است Goetze پرفسور در دانشگاه بن (آلمان غربی) بر روی زنبور عسل ایرانی گذاشته است. موطن این نژاد کوه های البرز و ایران مرکزی است. کلمه Meda از سلسه پادشاهان مادی ها که قبل از هخامنشیان در ایران حکومت ...
توسط
تومان