زنبورعسل
حرارت دادن عسل
حرارت دادن حرارت دادن عسل به هر وسیله ای که باشد دارای اثرهای منفی می باشد زیرا سبب کاهش ناپایداری و مواد معطر آن می گردد.بنابراین وقتی صحبت از گرم کردن عسل به میان می آید، منظور حرارت دادن عسل ...
images-min
زندگی زنبور عسل خارج از کندو در این مرحله از زمانی شروع می گردد که زنبورقادر به پرواز شده و با مرگش خاتمه می یابد. زندگی زنبور عسل خارج از کندو زنبورها از روز 21 بعد از تولد به کار ...
توسط
تومان