زنبوردار
زنبوردار
محل نگهداری کندو عسل باید محیطی باشد که دارای گل و گیاه مطلوب باشد. نقاط کم گل هم که جمعیت ها در آنجا قادرند. تنها غذای سالیانه را تهیه نمایند. برای زنبورداری نامناسب اند. چون مقصود ما از زنبورداری فقط ...
توسط
تومان