زبان انگلیسی
گرامر زمان حال استمراری
زمان حال استمراري : كاري كه در زمان حال به صورت استمرار انجام مي شود. طرز ساخت : در زبان فارسي اگر به حاضر ساده علامت دارم-داري- دارد-داريم-داريد-دارند و يا علامت«در حال» اضافه كنيم حاضر استمراري به دست مي آيد ...
توسط
تومان