روش
آمادگی-مصاحبه
تمرکز روی موضوع جستجوی کار برای مصاحبه باعث می شود وقت دیگران را تلف نکنید. تمرین مصاحبه برای کسب مهارت فکر بسیار خوبی است، به شرط اینکه این تمرین را با دوستان، اقوام، دوستان خانوادگی، با شرکتهایی که تا حدی ...
توسط
تومان