روده
ساختمان داخلی
ساختمان داخلی بدن زنبور عسل ، زنبور پس از مکیدن شهد گل وسیله خرطوم آن را از راه مری به داخل کیسه عسلی می فرستد. در آنجا مقداری از آبش از راه جدار کیسه جذب خون شده و شهد کمی ...
توسط
تومان