روانشناسی
آداب معاشرت
چهل سال پیش، آداب معاشرت حرفه ای در امریکا عمدتا شامل دو دیدگاه احترام و رفتار جوانمردانه با زنان و تعصب در مورد رنگین پوستان و خارجیها بود. این دیدگاه ها امروزه دیگر پذیرفته نیست. علاوه بر آن، بعضی از ...
توسط
تومان