رنگ
رنگ عسل
رنگ عسل دامنه گسترده ای از رنگ روشن (مثل آب) تا زرد تیره یا سیاه است رنگهای مختلفی اساسأ از رنگ روشن با رقت و غلظتهای مختلف، همانند قند کارامل تا رنگ تجاری استاندارد بکار برده می شود. تمام روشهای ...
توسط
تومان