رفتار
رفتار در ملاقات
هنگامی که محل کار خود را برای دیدن سایر همکاران در دیگر شرکتها ترک می کنید، بازتاب رفتار شما نه تنها به خودتان، بلکه به افرادی که ملاقات می کنید هم برمی گردد. طرز رفتار با مهمانان و ملاقات کنند ...
دست دادن
وقتی کسی خودش را معرفی می کند، اگر نشسته اید فراموش نکنید که برخیزید، طوری که هنگام دست دادن ، همسطح او باشید. این قاعده شامل خانم ها هم می شود البته اگر پشت میزی نشسته اید که به هر ...
خوب گوش دادن
به نظر می رسد فرزانگان بیشتر مایلند گوش کنند تا صحبت. خوب است اگر می خواهید فردی مودب و خوش رفتار باشید، این رفتار را در پیش بگیرید. (نتیجه این می شود که نه فقط خودتان می آموزید که بهتر ...
تیپ شخصیتی
شناخت تیپ های شخصیتی به معنای دسته بندی مردم نیست، می خواهیم نقاط قوت و ضعف بارز افراد را بگوییم تا آنها را بشناسید. یکی از کلیدهای آداب معاشرت توجه کافی به دیگران است تا بتوانید رفتار خود را نسبت ...
رفتار اداری
شناخت تیپ های شخصیتی در رفتار به معنای دسته بندی مردم نیست، می خواهیم نقاط قوت و ضعف بارز افراد را بگوییم تا آنها را بشناسید. یکی از کلیدهای آداب معاشرت توجه کافی به دیگران است تا بتوانید رفتار خود ...
آداب معاشرت
چهل سال پیش، آداب معاشرت حرفه ای در امریکا عمدتا شامل دو دیدگاه احترام و رفتار جوانمردانه با زنان و تعصب در مورد رنگین پوستان و خارجیها بود. این دیدگاه ها امروزه دیگر پذیرفته نیست. علاوه بر آن، بعضی از ...
توسط
تومان